Athletics

(Field Hockey) Elizabethtown vs. Ursinus

(Field Hockey) Elizabethtown vs. Ursinus, Final, 2-0