Athletics

(Field Hockey) Catholic vs. #19 Ursinus

(Field Hockey) Catholic vs. #19 Ursinus, Final, 2-0