Athletics

(Field Hockey) Elizabethtown vs. #13 Ursinus

(Field Hockey) Elizabethtown vs. #13 Ursinus, 3rd prd - 15:00